Přihlaste se na svůj účet

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatuj si mě.

Kobylá nad Vidnavkou

oficiální web obce

Knihovní řád místní knihovny Kobylá nad Vidnavkou

Zveřejněno v Knihovna

Knihovní řád

 

MÍSTNÍ  KNIHOVNY  KOBYLÁ  NAD  VIDNAVKOU

 

Knihovní řád je vydáván v souladu s dodatkem zřizovací listiny Obecního úřadu Kobylá nad Vidnavkou a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

I.

Poslání a činnost knihovny

 1. Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 12  knihovního zákona. Jejím posláním je zabezpečovat všem občanům a institucím veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny knihovním zákonem.

   2. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) v souladu s § 4 a § 14 knihovního zákona. Jsou to zejména:

- výpůjční služby – absenční půjčování mimo knihovnu

                         - prezenční půjčování v budově knihovny

- reprografické služby

- informační služby – poradenská služba – informace o katalozích, bázích dat, fondech, službách knihovny

                                     - bibliograficko-informační služba

                                     - přístup do bází lokálně i na síti internet

    3.Základní knihovnické a informační služby poskytuje knihovna bezplatně. Poplatky za registraci uživatelů a za úhradu skutečně vynaložených nákladů za některé služby (viz § 4, odst. 2,3,4 knihovního zákona) knihovna účtuje dle ceníku v příloze knihovního řádu č. 1.

II.

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 1. Uživatelem Místní knihovny Kobylá nad Vidanvkou se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s podmínkami vymezenými tímto Knihovním řádem, zaregistruje se do evidence uživatelům a uhradí poplatek za registraci.
 2. Děti do 15 let mohou být zaregistrovány pouze se souhlasem rodičů nebo jejich zákonných zástupců.
 3. Právnické osoby – při registraci předloží zástupce právnické osoby písemné pověření pro jednání s knihovnou, podepsané statutárním zástupcem.
 4. Knihovna je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů. Při zpracování osobních údajů svých uživatelů postupuje knihovna podle zákona č. 101/2000 Sb., který je přilohou Knihovního řádu č. 2.

Do evidence uživatelů budou při registraci zapsány údaje:

- jméno a příjmení, trvalé bydliště, celé datum narození u fyzických osob

- jméno organizace, sídlo, IČO, jméno, trvalé bydliště a celé datum narození osoby pověřené kontaktem s knihovnou u právnických osob

 1. Pravdivost a přesnost osobních údajů ověřuje knihovna porovnáním s doklady:

- u občanů ČR s občanským průkazem, u občanů jiných států s platným pasem

- při registraci nezletilých uživatelů budou ověřeny osobní údaje zákonného zástupce, který garantuje dodržování KŘ

- zástupce právnické osoby předloží k ověření doklad o zřízení a o přidělení IČO

   2.Případnou změnu osobních údajů je uživatel povinen ohlásit výpůjční službě při nejbližší návštěvě knihovny.

  3.Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna platný průkaz uživatele, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto řádem. Pokud uživatel není registrován dle odst. II/4 a 5, může používat pouze prezentačních služeb včetně přístupu k internetu a dalším informačním zdrojům v elektronické podobě.

    4.Uživatel je  v knihovně registrován po dobu jednoho roku. Registraci je třeba každoročně obnovovat.

   5.Uživatel při prvním zápisu do knihovny obdrží čtenářský průkaz. Průkaz je nepřenosný, tzn., že si na něj může půjčovat pouze ten, na jehož jméno byl vystaven, ve výjimečných případech(nemoc, dlouhodobá nepřítomnost) osoba, která má prokazatelně pověření majitele. Průkaz je třeba předkládat při každé návštěvě knihovny, ztrátu průkazu je uživatel povinen hlásit. Ztráta průkazu legitimace je zpoplatněna sankčním poplatkem.

 

III.

Výpůjční řád

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí obecná ustanovení občanského zákoníku o půjčování věci.
 2. Uživatelé mohou uskutečňovat absenční nebo prezenčí výpůjčky podle zařazení příslušného dokumentu. O zařazení dokumentů rozhoduje knihovna v souladu se zákonem 121/2000 Sb. o právu autorském a s ohledem na provoz.
 3. Prezenční fondy nelze půjčovat mimo knihovnu.
 4. Počet absenčních výpůjček je omezen, současně může činit nejvýš 30 knihovních jednotek.
 5. Výpůjční lhůta u absečních výpůjček činí 1 měsíc (tj. 30 dnů). Uživatel může požádat          o prodloužení výpůjční lhůty knih, vždy však před jejím uplynutím. Pokud knihy nežádá další uživatel, knihovna mu vyhoví. Knihy lze prodloužit nejvýše 2x. V odůvodněných případech je možno povolit novou výpůjčku, avšak pouze po předložení knihy. Výpůjční lhůtu periodik nelze prodlužovat.
 6. Čtenář je povinen vrátit knihu ve stanovené lhůtě a v neporušeném stavu. Při nedodržení výpůjční lhůty bez předchozího prodloužení knihovna účtuje uživateli poplatek z prodlení. Pokud uživatel dokumenty nevrátí, knihovna je povinna vymáhat je prostřednictvím upomínek případně právní cestou.
 7. S vypůjčenými materiály je třeba zacházet šetrně. Je nepřípustné podtrhávání, spisování poznámek či jiné poškození dokumentů. Před převzetím výpůjčky si uživatel dokument prohlédne a ohlásí zjištěné závady výpůjční službě. Ztrátu nebo poškození je uživatel dokument prohlédne a ohlásí zjištěné závady výpůjční službě. Ztrátu nebo poškození je uživatel povinen nahradit dle požadavku knihovny buď nepoškozeným stejným vydáním příslušného titulu nebo finanční náhradou.
 8. Pokud to povolují provozní podmínky, knihovna zajišťuje rezervaci vybraných titulů knih. Kniha je po vrácení rezervována po dobu dvou týdnů.
 9. Pokud v knihovním fondu není dokument, zpostředkuje knihovna na žádost uživatele výpůjčku dokumentu nebo informaci o něm prostřednictvím meziknihovní služby (MVS). Podmínky při zajištění jsou vymezeny § 14 Knihovního zákona a prováděcí vyhláškou 88/2002 Sb. Při využití meziknihovní služby se uživatel podílí na úhradě nákladů na poštovné a v případě vyřízení požadavku prostřednictvím reprografických služeb, uhradí cenu příslušných kopií.

 

  

IV.

Využívání vyýpočetní techniky a přístup k internetu

 1. Uživatel nesmí využívat výpočetní techniku k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou.
 2. Uživatel může používat pouze přeinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory, instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení programů nebo restartovat počítač.
 3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a naistalovaných systémů a aplikací v knihovně.
 4. Přístupu k internetu v knihovně mohou využívat zájemci, ovládající základy práce                        s operačním systémem Windows a síti internet. Děti do 15 let mají k internetu přístup pouze v případě, že jsou registrováni jako uživatelé knihovny a předloží písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců s přístupem do internetu.
 5. Uživatele se při příchodu na pracoviště internetu prokáže průkazem uživatele knihovny nebo občanským průkazem a seznámí se s podmínkami využívání výpočetní techniky a přístupu                  k internetu, což stvrdí podpisem v provozní knize.
 6. Do sítě internet, eventuálně do elektronických databází na internetu, ke kterým má knihovna přístup prostřednictvím licence, nebo k využití CD ROM přihlašuje uživatele pracovník knihovny.
 7. Termín a hodinu návštěvy počítačového pracoviště je možno předem rezervovat. Doba prodlení je maximálně 15 minut, pokud se uživatel nedostaví do této doby, rezervace zaniká.
 8. Uživatel může internetové pracoviště navštívit nanejvýš s jednou další osobou.
 9. Informace a soubory získané v internetu uživatel může kopírovat na diskety, je však dovoleno používat pouze diskety zakoupené přímo v knihovně. Rovněž je možno požádat pracovnici knihovny o vytištění textu.
 10. Je povoleno používat služeb prohlížeče WWW. Zájemci o služby elektronické pošty mohou využít služeb serverů dostupných v tomto prostředí (např. POST.cz).
 11. Uživatelé mladší 18 let nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem. Je zakázáno navštěvovat stránky propagující fašismus a rasismus. Je zakázáno provozovat počítačové hry.
 12. Uživatel nese plnou odpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými víry.
 13. Uživatel je povinen respekovat autorsko-právní ochranu dat (zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon, zákon 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech). Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 14. V případě nedodržení některé z výše uvedených podmínek může pracovnice knihovny ukončit přistup uživatele k internetu. Povinnost uživatele zaplatit poplatek za dobu užívání tím nezaniká.

V.

Postihy za nedodržení knihovního řádu

 

 1. Ztrátu nebo poškození dokumentu je uživatel povinen nahradit podle požadavku knihovny, buď nepoškozeným stejným vydáním knihy (časopisu) nebo finanční náhradou.
 2. Při nedodržení výpůjční lhůty bez předchozího prodloužení dokumentů knihovna účetuje poplatek z prodlení. Povinnosti uhradit poplatek nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty, pokud je knihovna zavřená, následující výpůjční den.
 3. Pokud uživatel vypůjčené dokumenty nevrátí do  dvou týdnů od uplynutí výpůjční lhůty, knihovna je povinna vymáhat vypůjčené dokumenty prostřednictvím upomínek.
 4. Zůstanou-li upomínky bez účinku, zahájí knihovna vymáhání výpůjček právní cestou.
 5. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.
 6. Do vyřešení způsobu náhrady ztráty nebo poškození a uhrazení příslušných pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování služeb.

VI.

Pořádková opatření

 

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a pokyny  pracovníků knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech protorách knihovny klid, neobtěžovat a neomezovat svým chováním a svými projevy ostatní uživatele. Osobám v podnapilém stavu je vstup do knihovny zakázán.
 2. Při soustavném porušování  knihovního řádu nebo při jeho jednorázovém závažném porušení má knihovna právo zrušit uživateli členství ještě pře uplynutím registračního období.

VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Knihovní řád je uživatelům k dispozici čtenářům v originálním znění. Pro potřebu jednotlivých pracovišť je možno pořídit výpis některých ustanovení. Tento výpis podepisuje vedoucí knihovny.
 2. Nedílnou součástí knihovního řádu jsou přílohy:

příloha č. 1    - Ceník služeb a poplatků

příloha č. 2    - Zajištění ochrany osobních údajů dle zákona 101/2002 v místní knihovně Kobylá nad Vidnavkou

 1. Výjimky z knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.
 2. Účinnost Knihovního řádu je do 1.10.2008.
Naposledy změněno pátek, 08 březen 2013 12:26

Podmenu

hř

hř

hř

O obci

Katastr se rozkládá v severní části Žulovské pahorkatiny, která dále k severu přechází do Vidnavské nížiny. První zmínka o obci je z roku 1291. Vesnice leží v údolí říčky Vidnávky kolem silnice a železniční trati z Žulové do Javorníka.

Kontakt

starostka Miroslava Rybáriková
telefon 584 437 604
e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www www.oukobyla.cz
Facebook
70599971